چارچوب های اكران در سینمای ایران مشخص شد

با نظام نامه جدید اکران آشنا شویم

با نظام نامه جدید اکران آشنا شویم

کارت خوب: با انتشار نظام نامه اکران، ابعاد بیشتری از سیاست های سازمان سینمایی در مقوله نمایش فیلم های سینمایی، افراد تصمیم گیر و سیاست های احصاشده این حوزه مشخص شد.


به گزارش خبرنگار سینمایی ایرنا، نظام نامه اکران در ۲۶ ماده، امور در ارتباط با اکران را مشخص کرده و سیاست های در ارتباط با این حوزه را به گونه ای صریح و شفاف اعلام نموده است.
مفاد نظام نامه اکران به شرح زیر است:
نظام نامه اکران سینمای ایران
در راستای اجرای مفاد ماده ۳ آئین نامه ساماندهی و نظارت بر نمایش سالن های سینما مصوب اسفند ۱۳۹۹ هیات وزیران در خصوص الزام سازمان امور سینمایی به تهیه دستورالعمل نحوه نظارت بر نمایش در سالن های نمایش فیلم و نیز انجام ماموریت تنظیم گری، زمان بندی و عدالت در نمایش آثار سینمایی دارای پروانه نمایش، نظامنامه اکران سینمای ایران توسط شورای راهبردی اکران تنظیم و با تصویب رئیس سازمان سینمایی ابلاغ می شود.
الف: تعاریف
ماده۱:
در این نظامنامه سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری، معاونت ارزشیابی و نظارت و دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم به اختصار و به ترتیب سازمان سینمایی، معاونت ارزشیابی و دفتر نظارت گفته می شود.
ماده۲:
سینما، مکان فرهنگی برای نمایش فیلم بر روی پرده، دارای مجوز بهره برداری معتبر از سازمان سینمایی، متصل به سامانه سمفا
ماده۳:
سامانه مدیریت فروش و اکران(سمفا)، سامانه ای است که قراردادهای اکران بین شرکت پخش و سینمادار در آن ثبت می شود در این سامانه، سانس بندی، فروش (اعم از گیشه و برخط) تخفیفات، جداول کف فروش، توالی اکران و سایر موارد نیز ثبت می شود.
ب: شورای راهبردی اکران
ماده ۴: شورای راهبردی اکران متشکل است از:
۴-۱ – مدیرعامل خانه سینما
۴-۲- معاونت ارزشیابی
۴-۳- مدیرعامل موسسه سینما شهر
۴-۴- نماینده رئیس سازمان سینمایی
۴-۵- مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش
۴-۶- رئیس اتحادیه تهیه کنندگان
۴-۷ – رئیس انجمن صنفی کارگردانان
۴-۸ – رئیس انجمن صنفی پخش کنندگان
۴-۹ – رئیس انجمن سینما داران
۴-۱۰ – نماینده سازمان سینمایی تصویرسازان سوره مهر(حوزه هنری)
ماده ۵: اهداف و وظایف شورای راهبردی اکران عبارت است:
۵-۱ – بررسی و ایجاد راهکارهای موثر در تامین نیازهای نمایشی
۵-۲ – پیشنهاد شیوه های حمایتی از اکران فیلمهای سینمایی
۵-۳ – برنامه ریزی اکران فیلمهای ساخته شده دوران کرونا
۵-۴ – تقویت و توسعه بازار داخلی سینمای ایران
۵-۵ – صیانت از حقوق مخاطبان سینمای ایران
۵-۶ – بررسی، توسعه و افزایش ظرفیت های جدید نمایشی برای اکران آثار سینمایی (بسترهای نوین نمایشی) و اکران آنلاین
۵-۸ –تنظیم و تسهیل اکران نوروزی و عید فطر با هدف تعادل بخشی و رعایت تنوع گونه های سینمایی
۵-۹ – کوشش برای ایجاد راهکارهای نوین بازاریابی، تبلیغات و اطلاع رسانی با ارائه راهکارهای موثر برای استفاده از ظرفیت های نهادهای ذیربط همچون شهرداری، صدا و سیما و....
۵-۱۰ – بررسی پیشنهاد و انتخاب راه حل برای آموزش و مراقبت از نیروی انسانی شاغل در شبکه نمایش سینماها و کوشش برای به روز رسانی ناوگان سینمایی کشور
تبصره ۱: برای تسهیل در انجام وظایف یک نفر از اعضا بعنوان دبیر و یک نفر بعنوان سخنگو از بین اعضاء شورای راهبردی انتخاب می شوند.
ماده۶: شورای صنفی نمایش
شورای صنفی نمایش نهادی است اداری صنفی که بعنوان دبیرخانه، ناظر بر اجرای نظامنامه اکران و متشکل است از:
۶-۱ – نماینده انجمن سینما داران ۲ نفر
۶-۲ – نماینده انجمن صنفی کارگردانان یک نفر
۶-۳ – نماینده انجمن صنفی پخش کنندگان یک نفر
۶-۴ – نماینده اتحادیه تهیه کنندگان یک نفر
تبصره ۲: نماینده سازمان سینمایی در جلسات حاضر می شود و مسئولیت تایید انطباق مصوبات با نظامنامه اکران را بر عهده دارد.
تبصره ۳: در صورت معرفی نشدن نماینده از طرف هر یک از تشکل های صنفی (حداکثر به مدت یک ماه از تاریخ درخواست نماینده) معاون ارزشیابی کارشناسان ذیصلاح را تا زمان معرفی رسمی توسط صنف تعیین می کند.
تبصره ۵: یک نماینده با معرفی انجمن سینماداران از مالکان سینماهای شهرستان ها بدون حق رای می تواند در جلسات شورای صنفی حضور یابد.
تبصره ۶: نماینده سمفا برای ارائه گزارش از روند نمایش در جلسات حاضر می شود.
تبصره ۷: حضور حداقل یک نماینده از انجمن سینماداران در جلسات شورای صنفی الزامی است.
تبصره ۸: در صورت غیبت دو جلسه متوالی از طرف هر یک از نمایندگان، رای نماینده سازمان سینمایی نافذ است.
تبصره ۹: هر یک از تشکل ها موظف به معرفی یک نماینده علی البدل هستند، که در صورت اعلام قبلی، غیبت از طرف هر یک از نمایندگان توسط دبیر به جلسه دعوت می شود.
تبصره ۱۰: احکام اعضای شورای صنفی نمایش توسط معاون ارزشیابی و نظارت از اسفند هر سال به مدت یک سال صادر می شود و مدت ماموریت آنان حداکثر دو دوره (دو سال) خواهد بود.
تبصره ۱۱: شورای صنفی نمایش در اولین نشست خود یک نفر را بعنوان دبیر سخنگو انتخاب و کلیه تصمیمات و مصوبات شورا با بیان از طرف دبیرسخنگو رسمی و معتبر است.
ماده۷: وظایف شورای صنفی نمایش
۷-۱ – نظارت بر حسن اجرای قراردادهای نمایش فیلم (قرارداد یکسان)
۷-۲ – نظارت بر حسن اجرای فرآیندهای نظامنامه مصوب
۷-۳ – تصویب سرگروه های سینمایی
۷-۴ – تعیین شیوه و تصویب کف فروش
۷-۵ – ارائه پیشنهاد بهای بلیط به شورای راهبردی اکران برای تصویب و ابلاغ توسط رئیس سازمان سینمایی
۷-۶ – بررسی و رصد فروش سرگروه ها و تطبیق با کف فروش اعلامی در سامانه سمفا با هدف حفظ و تنظیم توالی اکران
۷-۷ – رسیدگی به شکایات مکتوب هر یک از طرفین قراردادهای نمایش و صدور رای لازم
ماده ۸:
جلسات شورا با حضور سه نفر که یک نفر از آنان از انجمن سینماداران باشد، رسمی است و تصمیمات آن لازم الاجرا است.
تبصره ۱۲: شورای صنفی نمایش یک نسخه از مصوبات و آراء صادره را به شورای راهبردی ارسال می نماید.
ماده ۹:
جلسات شورای صنفی نمایش روزهای یکشنبه و تعویض فیلم ها روزهای چهارشنبه خواهد بود.
ماده ۱۰:
دبیرخانه شورای صنفی نمایش در خانه سینما مستقر و مسئولیت های اداری و مالی آن بر عهده موسسه سینما شهر است.
ماده ۱۱:
فیلم های دارای پروانه نمایش از طرف پخش کننده دارای پروانه معتبر می توانند متقاضی اکران شوند.
تبصره ۱۳: در مواردی با تایید معاونت ارزشیابی تهیه کننده نیز می تواند متقاضی اکران فیلم خود باشد.
ماده ۱۲:
سینمای سرگروه موظف است حداقل ۵ سانس متوالی به نمایش فیلم اختصاص می دهد که آخرین سانس آن در تهران از ۹ شب به بعد است.
ماده ۱۳:
سقف زمان اکران فیلم در سرگروه ها و تمام فصول ۷ هفته است.
تبصره ۱۴: پس از اختتام اکران فیلم در سرگروه ادامه آن در سایر سینماها حداکثر تا ۳ هفته مجاز است.
تبصره ۱۵: ادامه اکران کلیه فیلم ها در پردیس هایی با حداقل ۷ سالن و همین طور سانس های فوق العاده در سایر سینماها مجاز است.
ماده ۱۴:
نمایش فیلم در گروه آزاد با ثبت حداقل ۶ قرارداد امکان پذیر است.
ماده ۱۵:
سالن های تشریفاتی با کمتر از ۳۰ صندلی و سینماهای حمایتی مشمول قواعد این نظامنامه نخواهند بود.
تبصره ۱۶: قیمت بلیط سالن ها تشریفاتی حداکثر به میزان دو برابر نرخ بلیط همان پردیس خواهد بود.
ماده۱۶:
تعداد سانس های نمایش هر قرارداد ثبت شده در سمفا حداقل سه سانس گردشی و بصورت یک در بین و از ساعت ۱۲ به بعد خواهد بود.
ماده ۱۷:
تعداد فیلم قابل نمایش در هر سالن (به استثنای سالن های سرگروه) در تهران ۲ فیلم و برای سایر شهرستانها ۳ فیلم در روز بصورت گردشی و با قراردادهای ثبت شده جداگانه در سمفا خواهد بود.
ماده ۱۸:
پردیس های دارای بیش از ۷ سالن در صورت ارائه خدمات به همه فیلمهای اکران جدید می توانند تا سه سالن خودرا بصورت همزمان به نمایش یک فیلم اختصاص دهند.
ماده۱۹:
بهای بلیط در ایام سه شنبه در کلیه سالن ها نیم بهاست.
تبصره ۱۷: شورای صنفی نمایش می تواند برای مناسبت های همچون دهه فجر، هفته دفاع مقدس، روز ملی سینما، روز دانشجو، روز دانش آموز، روز جهانی کودک و مانند آن تخفیف در بهای بلیط را در نظر گیرد.
ماده۲۰:
در صورت فروش کمتر از ۵ بلیط در یک سانس، سینما می تواند نمایش فیلم در همان سانس (حداکثر یک ساعت پیش از سانس) را لغو نماید. در این صورت مجاز است فیلم دیگری را فقط در همان سانس جایگزین نماید و مجاز به تسری آن به سایر سانس های فیلم اصلی نیست.
ماده۲۱:
در تعطیلات سوگواری، سینماها از غروب آفتاب روز قبل تا غروب روز سوگواری تعطیل می باشد.
تبصره ۱۸: در ایام سوگواری غیر تعطیل از بامداد تا غروب آفتاب روز سوگواری تعطیل خواهد بود.
تبصره ۱۹: تصمیم گیری درباره نحوه محاسبه تعطیلات پیشبینی نشده یا شرایط غیر متعارف برعهده شورای راهبردی اکران است.
ماده۲۲:
هرگونه برنامه جنبی شامل تأتر، فوتبال، نمایش خاص و... نیازمند گرفتن مجوز حسب مورد از معاونت ارزشیابی و یا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان است.
ماده۲۳:
تداوم نمایش فیلم بصورت برخط در سامانه های نمایش درخواستی حداقل بعد از ۴۵ روز از اختتام نمایش عمومی در سرگروه و بنا به درخواست مکتوب صاحبین آثار و تائید معاونت ارزشیابی است.
ماده۲۴:
در شرایط فوق العاده و حوادث غیرمترقبه، اختیار تغییر موقت یا تصمیم گیری در بعضی از مواد این نظامنامه برعهده شورای راهبردی اکران و ابلاغ آن از طرف رییس سازمان سینمایی است.
ماده۲۵:
هنر و تجربه
گروه هنروتجربه از شمول این آیین نامه خارج است لیکن ثبت قرارداد و بلیط فروشی از راه سمفا صورت خواهد گرفت.
ماده ۲۶:
این نظامنامه در۲۶ ماده و بند و ۱۹ تبصره به تصویب رییس سازمان سینمایی و سمعی و بصری رسید و لازم الاجرا است.


منبع:

1401/03/03
15:06:42
5.0 / 5
176
تگهای خبر: آموزش , بازار , تبلیغات , حقوق
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۴
کارت خوب

کارت ویزیت خوب