مطالب كارت خوب


همکاریهای کشاورزی ایران و ازبکستان توسعه پیدا می کند

همکاریهای کشاورزی ایران و ازبکستان توسعه پیدا می کند
مدیر مخابرات منطقه مركزی:

حوزه اقتصاد سهم خویش را در توسعه حوزه ارتباطات پرداخت نمی کند

حوزه اقتصاد سهم خویش را در توسعه حوزه ارتباطات پرداخت نمی کند
كارشناسان پیشنهاد دادند

عوارض نوسازی در بافت های فرسوده کاهش یابد

عوارض نوسازی در بافت های فرسوده کاهش یابد
رئیس موزه تاریخ علوم دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

تسهیل همکاریهای موزه تاریخ علوم اردبیل با انجمن ­های علمی دانشجویی و موسسات مردم نهاد

تسهیل همکاریهای موزه تاریخ علوم اردبیل با انجمن ­های علمی دانشجویی و موسسات مردم نهاد
معاون دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد:

استفاده از فناوری های نو در معرفی موزه تاریخ علوم دانشگاه محقق اردبیلی

استفاده از فناوری های نو در معرفی موزه تاریخ علوم دانشگاه محقق اردبیلی

برترین رساله ها و رساله های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

برترین رساله ها و رساله های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

fake Diploma PSD template

fake Diploma PSD template

ادغام دو رویکرد برای آموزش خانواده های تک فرزند با هدف کاهش استرس

ادغام دو رویکرد برای آموزش خانواده های تک فرزند با هدف کاهش استرس
دبیر كنگره پیشگامان پیشرفت خبر داد

قدردانی از پایان نامه های برتر در حوزه پیشرفت اسلامی ایرانی

قدردانی از پایان نامه های برتر در حوزه پیشرفت اسلامی ایرانی
استاندار اعلام كرد

تشکیل دبیرخانه دیپلماسی آموزشی در مازندران

تشکیل دبیرخانه دیپلماسی آموزشی در مازندران
کارت خوب

کارت خوب

کارت ویزیت خوب